Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Pelletkachelgroningen B.V                                  

1  Algemeen

Pelletkachelgroningen B.V respecteert uw privacy en wij streven er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen  en vertrouwelijk met de informatie om te gaan die u ons aanlevert.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Pelletkachelgroningen B.V houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Pelletkachelgroningen B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Pelletkachelgroningen B.V
Provincialeweg 101 c
9677 PC Heiligerlee
info@pelletkachelgroningen.nl

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Pelletkachelgroningen B.V verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het verwerken van uw gegevens t.b.v de pelletkachel ,hierbij kunt u denken aan garantie.

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

Bepaalde gegevens worden verwerkt door onze eigen binnendienst.

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de versterkte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

1.5 Bewaartermijn

Pelletkachelgroningen B.V bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1.6 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.7 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kan u ons hiervoor contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.8 Klachten

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

De contactgegevens van de autoriteit persoonsgegevens:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

1.9 Wijziging privacyverklaring

Pelletkachelgroningen B.V kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.